Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /customers/0/3/3/foekie.be/httpd.www/includes/functions/database.php on line 18 Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /customers/0/3/3/foekie.be/httpd.www/includes/application_top.php on line 221 Online babywinkel - Foekie.be
Waarschuwing Waarschuwing: Ik kan het configuratie bstand: /customers/0/3/3/foekie.be/httpd.www/includes/configure.php beschrijven. Dit is een potentieel risico - Stel de permissies van de gebruiker goed in (CHMOD).
Foekie!Onze website ondervindt momenteel technische problemen, gelieve met ons contact op te nemen via de contact pagina als u problemen ondervindt met het plaatsen van een bestelling of het vinden van een product, we helpen u graag verder! Mijn Account  Inhoud Winkelwagen  Afrekenen  
  Hoofdpagina » Algemene Voorwaarden Mijn Account  |  Inhoud Winkelwagen  |  Afrekenen   
Productcategorieën
 Katoenen luiers (50)
 Draagdoeken (23)
 Voor mama (49)
 Speelgoed (27)
 Eten & Drinken (7)
 Allerlei (27)

Bekijk alle producten
Fabrikanten
Nieuw!
Meer
Popolini UltraFit Tencel
Popolini UltraFit Tencel
16.50EUR
Snel Zoeken
 
Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.
Uitgebreid Zoeken
Informatie
 Over Foekie
 Algemene Voorwaarden
 Privacy verklaring
 Verzending
Betaling
 Links
 Neem contact op
Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden
Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze verkoopsvoorwaarden vormen de basis waarop de verkoper de goederen te koop aanbiedt. Ze zijn van toepassing op elke overeenkomst. In elke overeenkomst zullen ze voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de koper. In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de website, advertenties of andere reclame van de verkoper en deze verkoopsvoorwaarden, prevaleren de verkoopvoorwaarden. Geen enkele beperking op, variante op, toevoeging aan of weglating van deze verkoopvoorwaarden zal enige uitwerking hebben tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en ondertekend door een behoorlijk gemachtigde vertegenwoordiger van de verkoper. Geen enkele toegeving of consessie die door de verkoper zou worden gedaan, zal deze verkoopvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk, ongeldig maken, schaden of wijzigen en zal geenszins de specifieke rechten van de verkoper aantasen of er afbreuk aan doen.

In de verkoopsvoorwaarden is: de "verkoper" de firma Foekie (Neem contact op); de "koper" de persoon, firma of vennootschap die de bestelling heeft geplaatst of met wie de overeenkomst wordt aangegaan; de "goederen", producten en diensten die door de verkoper aan de koper worden of zullen worden geleverd; de "overeenkomst", elke overeenkomst gesloten tussen de verkoper en de koper met betrekking tot de goederen; en de "website", de website van waarop de goederen aangeboden worden.

Elke overeenkomst zal persoonlijk zijn tussen de koper en de verkoper en (behoudens in de gevallen hierna vermeld) kan door geen van de partijen worden overgedragen aan een derde zonder de schriftelijke goedkeuring van de andere partij. De verkoper behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken alle schuldvorderingen, eisen, verwante rechten en zekerheden met betrekking tot elke overeenkomst te verkopen of over te dragen aan een derde.

Artikel 2: Prijs

Onverminderd de ander voorwaarden hierna uiteengezet, zullen de goederen worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op de dag dat de bestelling van de goederen wordt geplaatst. De prijzen van de verkoper zijn altijd inclusief BTW en andere belastingen of lasten opgelegd door de overheid. De prijzen zijn enkel geldig voor België en kunnen door opgelegde belastingen of lasten anders zijn in andere landen.

Door afronding kan de som van de prijzen van de bestelde afzonderlijke goederen afwijken van de totale prijs van de goederen vermeld op het bestelformulier, de orderbevestiging of de factuur. Enkel de totale prijs is geldig.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen ingeval van drukfout. Indien de overheid of een andere bevoegde instantie belastingen of andere heffingen met betrekking tot de verkoop of levering oplegt, wijzigt of afschaft, kan de verkoper de prijs overeenkomstig aanpassen op elk ogenblik mits schriftelijke kennisgeving aan de koper.

Artikel 3: Levering

Bestellingen van de koper zijn bindend op de dag van de schriftelijke bevestiging van de bestelling door de verkoper (via e-mail). Wijzigingen van bestelling zijn niet bindend tenzij uitdrukkelijk bevestigd door de verkoper. De verkoper behoudt zich het recht voor voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een bestelling, met inbegrip van het vragen van een voorschot op de prijs van de goederen.

De leveringsdatum door de verkoper opgegeven in een bevestiging of aanvaarding van een bestelling door de koper wordt geacht slechts bij benadering te zijn opgegeven en is niet bindend. Partijen erkennen dat er omstandigheden kunnen zijn waarin, na een bevestiging of aanvaarding van een bestelling waarop een verwachte leveringsdatum staat opgegeven, wijzigingen in de beschikbaarheid van de goederen de verkoper kunnen noodzaken de verwachte levering uit te stellen. De vertraging zal geen inbreuk vormen op de overeenkomst en kan derhalve geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of verbreking van de overeenkomst.

Bij een verzending via De Post worden alle risico's (verlies, diefstal, beschadiging) overgedragen op de koper vanaf de inbezitname van het goed door de koper. De koper draagt het risico bij het transport van de gekochte goederen.

Bij een verzekerde zending draagt Foekie het risico (verlies, diefstal, beschadiging) bij het transport van de gekochte goederen en betaalt de verzendingskosten terug in geval van schade, verlies of diefstal tijdens het transport.

Transport- en eventuele garantiekosten vallen steeds voor rekening van de koper tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen tussen partijen.

Onmiddellijk na de levering van de goederen zal de koper nagaan of de goederen in overeenstemming zijn met die weergegeven door de koper op diens bestelformulier en door de verkoper in de betreffende orderbevestiging. Binnen de 2 werkdagen na levering van de goederen zal de koper eventuele gebreken aan de goederen melden aan de verkoper. Indien ook de verkoper een gebrek vaststelt aan de goederen, zal hij de goederen vervangen. Na het verstrijken van deze termijn heeft de koper geen verhaal jegens de verkoper en kan hij evenmin vervanging van de goederen vorderen.

Artikel 4: Verzaking

De koper heeft het recht om binnen de 14 dagen na bestelling van de goederen aan de aankoop van goederen te verzaken, en dit zonder opgave van reden. De koper richt hiertoe een aanvraag tot de verkoper binnen de vooropgestelde termijn. Goederen worden enkel teruggenomen nadat door de verkoper een RMA nummer werd toegekend aan de koper. De aanvraag van een RMA nummer kan gebeuren via de methodes bij "Neem contact op". Goederen die geretourneerd worden zonder RMA nummer worden niet vergoed.

Goederen worden enkel onbeschadigd en in hun originele staat en verpakking teruggenomen. De verzendingskosten voor het terugzenden van de goederen zijn steeds ten laste van de koper.

Artikel 5: Waarborg

Behalve indien partijen anders overeenkomen, waarborgt de verkoper dat de goederen, bij normaal gebruik, in overeenstemming zijn met de productspecificaties die voor de goederen van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling van de goederen. Deze waarborg geldt voor een periode van 2 jaar vanaf de levering van de goederen en omvat niet de gevolgen van normale slijtage, verkeerd gebruik of gebrek aan onderhoud.

Indien de koper een beroep wil doen op de waarborg hierboven vermeld , richt de koper hiertoe een aanvraag tot de verkoper binnen de 2 maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld. De koper zal de goederen terugsturen en zal zelf het transport ervan regelen. De verkoper zal de goederen herstellen of vervangen, naar keuze van de verkoper.

Goederen worden enkel onbeschadigd en in hun originele staat teruggenomen.

Onverminderd het geval waarin de wet geen aansprakelijkheidsbeperking toestaat, zal de gehele aansprakelijkheid van de verkoper zowel contractueel, extracontractueel als anderzijds, welke voortvloeit uit of verband houdt met een overeenkomst beperkt zijn tot de terugbetaling van het factuurbedrag van de goederen waarvoor dergelijke vordering ontstond. De verkoper zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige precontractuele schade, voor bijzondere, onrechtstreekse, toevallige of gevolgschade, zoals winstderving, de kosten voor vervangingsmateriaal, verlies van productie of vorderingen vanwege de klanten van de koper.

Artikel 6: Betaling

Behalve indien partijen anders overeengekomen, dient de koper de goederen te betalen bij de bestelling der goederen hetzij binnen een termijn van 30 dagen na levering van de goederen.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag, zal de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinterest tegen 12% per jaar verschuldigd zijn aan de verkoper te rekenen vanaf de vervaldag tot algehele betaling van de prijs van de goederen. Bijkomend kan de verkoper de goederen of onderdelen ervan die nog niet werden geleverd, weerhouden, de levering van goederen onder andere mogelijke aanvaarde bestellingen annuleren of de aanvaarding van een toekomstige bestelling van de koper weigeren of opschorten.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Niettegenstaande de levering van de goederen, zal de verkoper eigenaar blijven van de goederen tot op het ogenblik dat de koper de goederen en alle andere door hem verschuldigde bedragen aan de verkoper heeft betaald. Vanaf de levering van de goederen draagt de koper de aansprakelijkheid en het risico voor elke schade veroorzaakt aan de goederen, met inbegrip van verlies en diefstal.

Artikel 8: Overmacht

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige niet-levering of uitstel van levering (rechtstreekse of onrechtstreekse) voortvloeiend uit overmacht, zelfs indien de oorzaak bestaat op het ogenblik van de bestelling door de koper of zich voordoet nadat de uitvoering door de verkoper om andere redenen vertraging heeft opgelopen.

Artikel 9: Toepasselijk wet en bevoegdheid

Elke overeenkomst is onderworpen aan Belgisch recht.

Indien zou blijken dat één of meerdere van de bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen van toepassing.

Elk geschil voortvloeiend uit of met betrekking tot een overeenkomst zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Tongeren.

Volgende
Winkelwagen
Meer
Uw winkelwagen
is leeg
Bestsellers
01.Papieren inleggers Popli
02.Peppa Tino
03.Bumkins All-In-One luier Wit
Aanbiedingen
Meer
Yayita Wiegje
Yayita Wiegje
84.95EUR
79.95EUR
Reviews
Meer
Popolini Overbroekje PopoWrap - Beetles
deze voldoen perfect hun werk!!! met een hydrofyle luier, ba ..
5 van 5 Sterren!
Talen
Nederlands English
multisafepay
Copyright © 2018 Foekie.be
Powered by osCommerce


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /customers/0/3/3/foekie.be/httpd.www/includes/functions/sessions.php on line 141